Untitled photo

Jeannine Vanhee - Cordeel

° 10 juli 1937

+ 9 februari 2018

Oprichter van Sogetsu Ikebana studiegroep Vlaanderen (nu Azalea)

Mede oprichter van Ikebana International Hana Chapter of Belgium

Untitled photo
Friends Meeting Friends

Lieve Jeannine

Hier neem ik afscheid van jou. Jij die me binnen loodste in de wereld van Japanse Bloemsierkunst, van Sogetsuikebana, de ontmoeting tussen mens en natuur. Het principe is het samengaan van het leven in de mens met het leven in de natuur. Ikebana kent geen grenzen, maar is als stromend water en de ruisende wind, die tot alle hoeken van de aarde doordringt. Ikebana betekent letterlijk ‘ het weer tot leven brengen van afgesneden bloemen’ , of vrijer ‘het leven lichter maken via bloem, plant , tak’.

Ik zie je nog staan op je eerste tentoonstelling. Een frêle, fikse dame met vlammend rood haar. Ik kwam toevallig op bezoek, kende jou helemaal niet. Een wereld ging toen voor me open. Zo wilde ik ook wel met bloemen, takken, de natuur bezig zijn. En zo startte ik mijn lessen bij jou.

Je leerde mij en ook vele anderen de knepen en technieken van SOGETSU ikebana . Maar het bleef niet alleen bij techniek. Je opende een nieuwe wereld voor ons. Je wees er ons op dat ikebana een kunstvorm, een discipline is gebaseerd op een levenshouding een filosofie. In onze schikkingen moesten materialen tot leven komen. Het creëren van ruimte was een belangrijk onderdeel zodat de bloemen en mooie lijnen van een tak, een blad tot hun recht kwamen. Je wilde vooral dat wij plezier kregen in het omgaan met materialen. Je liet ons anders, met meer respect kijken naar de natuur. Ik ontdekte bij jou de verwondering, de drijfveer van creativiteit, de bewondering. Je streefde naar perfectie en verwachtte die ook van je leerlingen. Soms botste dit dan ook. Maar we moesten telkens weer ontdekken dat je het bij het rechte eind had.

Je leefde vol toewijding voor ikebana. Je wilde een groter draagvlak creëren, meer mensen bereiken, ikebana uitdragen, contacten met andere beoefenaars leggen. Vandaar dat je de Sogetsu Ikebana studiegroep Vlaanderen, nu de Azaleastudiegroep, oprichtte en nadien ookmedeoprichtster was van de HanaChapter van België. Vele workshops, demonstraties en tentoonstellingen volgden elkaar op en je trok zelf verscheidene keren naar Japan.

Een 15 tal jaar geleden besliste je om een stap terug te zetten. We verstonden het niet goed maar jij had er terecht je reden voor. Ons contact bleef. Ik kwam regelmatig bij jou langs met een vraag, een bedenking of om samen ergens een verwenkoffie te drinken. Ik was blij toen ik je na een aantal keren aandringen toch weer mee kreeg naar een tentoonstelling in de plantentuin van Meise en daarna volgden weer vele uurtjes samen in de auto op weg naar een workshop, een tentoonstelling. Ik kreeg je zelfs zo ver om samen een workshop aan zee te geven. Maar de grootste verrassing kwam toch toen je me 2 jaren terug kwam zeggen: Ingrid ik kom les bij jou volgen en je moet me als gewone leerling behandelen anders kom ik niet. Dit was zo typisch voor jou.

Ik ga je kennis en je kritisch oog missen Jeannine maar weet dat je bij elke schikking ergens aanwezig bent in een lijn, een kleur, een tak, een bloem, een idee. Zoals hier nu in deze schikking die je zelf voorbereidde. Een open blik zoals de open structuur. Sterk en buigzaam als bamboe twijgen. Sierlijk en vreugdevol als de groene lijn en de bloem. Bij je afscheid zei je: Ik heb oprecht geprobeerd mijn best te doen en daar twijfel ik niet aan. Je was een leidraad voor velen, Je beoefende geen ikebana: Je was Ikebana. Dank voor zo veel wijsheid en schoonheid!


Ingrid Van Tilburg

Chère Jeannine

Ici, je vous dis au revoir. Toi qui m'as conduit dans le monde de l'art floral japonais, de Sogetsu ikebana, la rencontre entre l'homme et la nature, dont le principe est la fusion de la vie en l'homme avec la vie dans la nature. L'Ikebana ne connait pas de frontières, mais ressemble à de l'eau courante et au vent violent qui imprègne tous les coins de la terre. Ikebana signifie littéralement «ramener les fleurs à la vie» ou «rendre la vie plus claire à travers la fleur, la plante, la branche».

Je peux encore te voir à ta première exposition. Une dame frêle, lourde, avec des cheveux rouges flamboyants. J'étais venue visiter, je ne vous connaissais pas du tout. Un monde s'est alors ouvert pour moi. Je voulais aussi être occupée de cette manière avec des fleurs, des branches, la nature. Et c'est comme ça que j'ai commencé mes leçons avec toi.

Tu m'as appris, ainsi qu'à beaucoup d'autres, les astuces et les techniques de l'ikebana SOGETSU. Mais ce n'était pas seulement dans la technologie. Tu as ouvert un nouveau monde pour nous. Vous avez souligné que l'ikebana est une forme d'art, une discipline basée sur une philosophie de la vie. Les matériaux devaient prendre vie dans nos arrangements. Créer l'espace était une partie importante de sorte que les fleurs et les belles lignes d'une branche, une feuille est devenue la leur. Vous vouliez principalement nous amuser en traitant des matériaux. Vous nous avez montré différemment, avec plus de respect pour la nature. J'ai découvert avec vous l'émerveillement, le motif de la créativité, l'admiration. Vous vous êtes efforcé d'atteindre la perfection et vous l'attendiez aussi de vos élèves. Parfois, cela s'est aussi heurté. Mais nous avons dû découvrir encore et encore que vous aviez raison.

Vous avez vécu entièrement dédié à l'ikebana. Vous vouliez créer un plus grand soutien, atteindre plus de gens, propager l'ikebana, établir des contacts avec d'autres pratiquants. C'est pourquoi vous avez fondé le groupe d'étude Sogetsu Ikebana Flanders, devenu le groupe d'étude Azalea, et plus tard également co-fondatrice du Hana Chapter of Belgium. De nombreux ateliers, démonstrations et expositions se sont succédés et vous êtes allée plusieurs fois au Japon.

Il y a une quinzaine d'années, vous avez décidé de prendre du recul. Nous ne l'avons pas bien compris mais vous aviez justement raison. Notre contact est resté. Je venais régulièrement vers vous avec une question, une réflexion ou boire un café au lait ensemble. J'étais heureuse quand après un certain nombre d'insistance je vous ai ramenée à une exposition dans le jardin botanique de Meise et puis beaucoup d'heures se sont réunies dans la voiture vers un atelier, une exposition. Je t'ai même fait donner un atelier au bord de la mer ensemble. Mais la plus grande surprise est venue quand vous m'avez dit il y a deux ans: Ingrid Je viens chez vous suivre des leçons et vous devez me traiter comme un étudiante ordinaire, ou pas. C'était si typique de toi.

Votre connaissance et votre regard critique Jeannine vont vous manquer, mais sachez qu'avec chaque arrangement vous êtes présent quelque part dans une ligne, une couleur, une branche, une fleur, une idée. Comme ici maintenant dans cet arrangement que vous avez préparé vous-même. Un regard ouvert comme la structure ouverte. Fort et souple comme les brindilles de bambou. Gracieux et joyeux comme la ligne verte et la fleur. Quand vous avez dit au revoir, vous avez dit: J'ai sincèrement essayé de faire de mon mieux et je n'en doute pas. Tu as été un guide pour beaucoup, Tu n'as pas pratiqué l'ikebana: Tu étais Ikebana. Merci pour tant de sagesse et de beauté!


Ingrid Van Tilburg